Full service internetmarketing

Digitoegankelijkheid

Digitoegankelijkheid

De informatie op de website van Werken aan jouw Toekomst, onderdeel van het A+O fonds Rijk, moet voor alle mensen zo toegankelijk mogelijk zijn, ook voor bezoekers met een beperking. Het A+O fonds Rijk wil met deze website zo volledig mogelijk voldoen aan de eisen van DigiToegankelijkheid. Daarom is eind 2020 een digitoegankelijkheidscan uitgevoerd en zijn begin 2021 een groot deel van de aanpassingen doorgevoerd om de website beter digitoegankelijk te maken.

Verklaring

A+O fonds Rijk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Werken aan jouw toekomst.

  • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
    • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van A+O fonds Rijk is beschikbaar via de link https://www.aofondsrijk.nl/toegankelijkheid/(externe link)

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door A+O fonds Rijk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Werken aan jouw toekomst gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver A+O fonds Rijk is gevorderd met de toegankelijkheid van Werken aan jouw toekomst en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-08-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van A+O fonds Rijk.
Functie: Fondsmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur dan een mail naar info@werkenaanjouwtoekomst.nl. Wij helpen je graag! 

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijg je een ontvangstbevestiging.
  • We informeren je over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is je verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Ben je niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kun je contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

De status van de website Werken aan jouw toekomst: voldoet gedeeltelijk 

De website Werken aan jouw toekomst is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens A+O fonds Rijk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan. De volledige verklaring is hier terug te vinden: https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/3638

De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via: Digiscan Werken aan jouw toekomst

De website van Werken aan jouw toekomst voldoet nog niet volledig aan de overheidsstandaard WCAG versie 2.1 op niveau A en AA, maar de eerste maatregelen zijn echter wel genomen. Wij streven naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie, in overeenstemming met het Tijdelijk Besluit Digitale Toegankelijkheid Overheid.